Actualment s’estan duent a terme les darreres fases de les obres de urbanització del Sector Serrasol III (S-5), al municipi de Santa Cristina d’Aro, per tal de garantir els serveis de les noves parcel·les.

 

Aquest sector, amb una superfície total de 28.846 m2, limita al nord-est amb el sector Serrasol II, al nord-oest amb sòl no urbanitzable, a Sud-oest amb sòl urbà i al sud-est amb el Carrilet de Girona a Sant Feliu de Guíxols.

 

Massachs Obres i Paisatge ha realitzat la urbanització íntegra de tot el sector, que ha inclòs els treballs de:

 

 • * Enderrocs de paviments i gestió de runes a abocador autoritzat
 • * Moviment de terres i excavació de rases i pous
 • * Murs de contenció.
 • * Construcció de la nova Xarxa de Pluvials
 • * Construcció de la nova Xarxa de Residuals
 • * Construcció de la nova Xarxa d’aigua Potable
 • * Construcció de la nova Xarxa de Telecomunicacions
 • * Construcció de la nova xarxa de Enllumenat Públic
 • * Construcció de la nova Xarxa de Baixa Tensió
 • * Construcció de la nova Xarxa de Gas
 • * Formació de paviments de formigó, asfàltic i panots.

 

 

Amb l’experiència de més de 55 anys en el món de la construcció, parc de maquinaria propi, personal qualificat i professional i els millors proveïdors i instal·ladors del sector.

Comments are closed.