A l’obra és prioritari disposar en el moment necessari de formigó en perfectes condicions d’amassada i amb la dosificació i resistència adequats.

Planta mòbil de formigó - MASSACHS Obres i Paisatge

 

 

 

Què millor que disposar d’una planta de formigó a la mateixa obra?

 

Amb aquest punt de vista, fa anys que als Estats Units es va configurar una planta mòbil volumètrica de formigó ubicada sobre camió.

 

 

MASSACHS Obres i Paisatge ha estat la primera empresa a aplicar aquest equip a Espanya l’any 2007. L’equip fabrica la quantitat de formigó necessària amb els additius, fibres i colorants que convinguin. El sistema permet fabricar el formigó amb la resistència i volum exactes, sense mermes.

 

 

L’empresa MASSACHS Obres i Paisatge ofereix servei de:

Formigó acolorit en massa (gruix)

– Formigó tenyit

– Formigó amb àrid reciclat

– Formigó amb àrids de colors seleccionat.

– Formigó rentat o decapat 

              – Formigó imprès

Acabats:

– Lliscat

– Raspallat o escombrat

– Remolinat

– Amb fibres

– Rentat o decapat

 

 Igualment permet fabricar morters.

Aquests formigons i morters també poden portar additius, fibres i colorants.

 

– L’equip disposa d’un volum de transport de 8 m3 que es reaprovisiona, la velocitat d’amassada amb subministre mig de 30 m3/hora. Si la necessitat és superior, podem instal·lar el sistema de reaprovisionament en línia i aconseguir una fabricació continua de 75 m3/hora en períodes de 5 hores seguides i una hora de manteniment.

 

També li pot interessar:

 

Contacte