Passera penjant per enllaçar el passeig dels agustins amb el nou camí de ronda de Palamós

Ubicació:

Palamós, cruïlla carrer salvador Albert i Pey amb carrer Voramar.

Funció infraestructura:

Connexió del casc urbà zona Marina amb el camí de ronda a la zona del Cap Gros de Palamós, per una traça natural allunyada de la carretera.

Continue reading

El promotor de les obres és l’Ajuntament de Palamós, va licitar les obres del Projecte mitjançant procediment ordinari de licitació públic obert amb puntuació especifica per garantir que l’empresa adjudicatària tingués l’experiència contrastada en obres de paisatge i actuacions a la natura.

Continue reading

Un cop l’empresa constructora, Massachs Obres i Paisatge, ha complert amb l’execució del projecte d’urbanització  incloent totes les especificacions tècniques que demana el projecte modificat, s’han realitzat els tràmits corresponents per la inspecció, aprovació i recepció de les obres per l’Ajuntament de Palamós.

Continue reading

Aquest projecte fou aprovat inicialment per l’Ajuntament de Palamós l’any 2012 passant tots el tràmits necessaris i períodes d’exposició pública favorablement.

Durant els anys següents s’hi van adjuntar algunes modificacions i adaptacions en un text refós, així com un estudi paisatgístic i ambiental de la intervenció prevista a la zona verda i l’entorn de la pineda.

Els promotors del projecte han confiat en l’empresa Massachs Obres i Paisatge slu com a especialista en urbanització i construcció ecosostenible, pel seu assessorament tècnic i per executar les obres en un entorn d’elevat valor paisatgístic i natural.

En el projecte s’han minimitzat totalment les possibles afectacions a l’entorn, s’han adaptat els materials a alternatives més respectuoses amb el medi ambient i amb el mínim impacte paisatgístic en el vial, a les voreres, el mobiliari… Aconseguint l’integració total al paisatge i que aquesta nova zona conservi un aspecte totalment naturalitzat.

Vist l’alt grau de satisfacció amb els paviments de Sauló Sòlid® realitzats anteriorment en zones d’alt valor paisatgístic,  s’ha projectat l’execució del carrer amb l’esmentat paviment, previ vist-i-plau per part de l’Ajuntament de Palamós i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Les obres tenen un plaç estimat de 4 mesos i es preveu que estiguin acabades al llarg del mes de setembre.