Skip to content Skip to footer
serveis

Paisatgisme i Enginyeria Ambiental.

L’empresa Massachs Obres i Paisatge realitza actuacions en obres i projectes aplicant les noves tecnologies de l’enginyeria ambiental i la bioenginyeria a la construcció.

Aquestes disciplines donen solució als problemes d’enginyeria projectant i executant les obres amb tècniques de construcció sostenibles pel medi ambient.

L’enginyeria ambiental te la finalitat de protegir de l’erosió i rehabilitar ecosistemes garantint la màxima integració al paisatge de les obres, amb el mínim impacte al medi ambient.

L’empresa MASSACHS Obres i Paisatge ofereix solucions verdes pel disseny de projectes i l’execució d’obres d’adequació ambiental com:

  • La restauració i recuperació de zones degradades amb tècniques de bioenginyeria
  • Regeneració de cursos de l’aigua, lleres i espais litorals.
  • Recuperació i protecció del paisatge davant fenomens erosius
  • Reducció de l’impacte ambiental i paisatgístic de camins i carreteres de muntanya.
  • Adaptació al paisatge d’àrees d’aturada, miradors i accessos dels espais naturals.
  • Estabilització de talussos, de varis tipus segons criteris estructurals i ambientals.
  • Obres de drenatge i endegament, per garantir un correcte flux hidrològic i control escorrentiu.
  • Recuperació de terrenys afectats per activitats com: graveres, canteres, mines, abocadors…
  • Treballs per la descontaminació de sòls contaminats. Tractament i recuperació.

Alguns dels principals productes o tècniques son:

Solucions per garantir la correcte evacuació de les aigües superficials de la traçada amb el disseny i la construcció d’elements per interceptar i drenar l’aigua en entorns naturals. L’aigua acumulada en superfície provoca un elevat risc d’erosió, sedimentació i esllavissades entre altres; posant en risc l’entorn natural i la mateixa infraestructura. Per això es important executar les obres de baixants, dispersadors d’aigua, cunetes de guarda, endegaments i murs amb criteris estructurals i ambientals.

Inclinació fins 80º vertical, 100% vegetable per la part frontal, mur de terra armada amb geotèxtil. Mur tipus Delta green, Huesker o similar. Garanteix l’estabilització de talussos amb la màxima integració al paisatge.

Per contenció o decoratius. Gran capacitat estructural i diverses aplicacions.

Construcció de zones de endegament i drenatge en espais naturals per garantir la recarrega dels aqüífers. Les pluges cada cop menys freqüents i més intenses provoquen un elevat risc d’erosió. La generació d’espais per la captació de pluges torrencials i garantir la seva infiltració al subsòl garanteixen el bon flux hidrològic natural.

Disseny i contrucció de sistemes sostenibles de recollides d’aigues de pluja per zones urbanes. Captació, conducció i infiltració de les aigues dins del mateix terreny o parcela, amb la construcció d’un pulmó d’infiltració amb blocs tipus Graf o Atlantis. Alternativa al sistema tradicional, igual d’eficient però totalment respectuós amb el medi ambient.

Contrucció de camins i senders, restauració d’espais naturals i prevenció de erosió amb materials vegetals com: Esglaons i baranes de fusta, Feixina de branca seca, Feixina de branca viva, murs amb estructura de fusta tipus entramat viu Roma o Krainer, mur de pedra seca, biorotlles vegetals, sorres, graves, terres, adobs, mulch, rocalles i esculleres.

Fets amb terra o sauló; de mot alta resistència a l’erosió de les pluges durant anys, sense manteniment. Aconsegueixen solucionar els problemes d’erosió de les pluges tot garantint l’ús projectat del paviment amb un digne envelliment i el mínim impacte al paisatge i medi ambient. Eviten la formació de fang, xaragalls, creixement nova vegetació, excés de fins i control de pols durant molts anys. estructura de fusta tipus entramat viu Roma o Krainer, mur de pedra seca, biorotlles vegetals, sorres, graves, terres, adobs, mulch, rocalles i esculleres.

Per la plantació d’arbres en espais urbans, garantint el correcte desenvolupament de les seves arrels i per tant que l’arbre creixi amb un bon desenvolupament biològic.