Skip to content Skip to footer
Serveis

Treballs Urbanització, Obra Civil i Xarxes de Serveis.

Calonge Girona Obres Urbanització i obra civil MASSACHS Obres i Paisatge 01_edited logo


Som una empresa constructora de Girona amb seu a Llagostera, amb més de 50 anys d’experiència al sector de la construcció en l’àmbit de obra pública i privada.

Posem a la seva disposició el nostre equip humà de professionals, personal tècnic i operaris; i la nostra flota de maquinària per executar les obres del seu projecte de construcció. 

Les obres executades durant aquests més de 50 anys ens avalen. Amb la feina feta hem merescut el reconeixement per part de l’administració, dels clients i de les diferents companyies subministradores.

L’empresa MASSACHS Obres i Paisatge és una empresa contrastada, que ofereix serveis de qualitat i feina ben feta. Amb un de tracte professional, un elevat compromís social i ambiental, i molt de rigor amb la planificació.   

Com a contractista tenim reconeguda experiència en les següents àrees:

Urbanització

 • Urbanització de carrers

 • Urbanització integral d’Unitats d’Actuació, Plans Especials,…

 • Urbanització de polígons industrials

 • Urbanització de càmpings

 • Construcció de xarxes de serveis públics: sanejament, electricitat de baixa i mitja tensió, enllumenat, telefonia, aigua potable i gas.

 • Construcció de pistes esportives.

 • Construcció i ordenació de zones verdes i espais lúdics (places, passeigs marítims, camins de ronda, vies verdes, etc.)

 • Accessibilitat a Parcs Naturals i recorreguts interns en zones d’interès natural.

 • Camins de ronda.

 • Vies verdes.

Obra civil, carreteres i ajudes edificació:

 • Moviment de terres: Rebaix de tot tipus de terreny per a la formació dels fonaments d’edificis, naus industrials, habitatges, piscines, etc.

 • Excavacions: Amplia experiència en excavacions. Excavació en roca, amb bivalda, amb morter expansiu, amb pala excavadora , retro o martell hidràulic.

 • Enderrocs: Els nostres equips tècnics i humans, mitjançant l’ús de la maquinària amb implements específics i eficients que augmenten la seguretat, realitza els serveis d’enderrocs de tot tipus d’edificacions.

 • Apuntalament: Equip propi d’apuntalament per la seguretat en excavació de rases. L’equip d’apuntalament també el lloguem, disposem de diferents mides.

 • Desconstrucció: Hem portat a terme la desconstrucció de grans àrees amb resultats que han merescut els més reconeguts premis mediambientals internacionals.

 • Canalització de xarxes Elèctriques, AT, BT MT; i llum. gas, telefon, gas…

 • Canalització xarxa Aigua Potable.

 • Recuperació, manteniment, canalització de rieres i rius.

 • Col·laboració en construcció d’autovies.

 • Construcció d’accessos i rotondes
 • Construcció de Ponts
 • Murs de contenció armats de formigó.

 • Murs verds de contenció de terra armada i geotèxtils.

 • Esculleres i rocalles.

 • Murs de gabions de pedra.

Descontaminació de sòls; tractament i recuperació de terrenys contaminats. 

Gestió i Reciclatge de runes, residus de la construcció:

Enderrocs i Demolicions. Càrrega i transport de runes a centre autoritzat.

Gestió de residus, emisió de certificats de transport i destí dels residus.

Disposem d’una Planta de Reciclatge de runes de la construcció pròpia; és un equip mòbl i es pot desplaçar a obra per treballar «in-situ» per reutilitzar els àrids a la mateixa obra.

L’àrid resultant, degudament processat, és apte, entre d’altres, per la formació de la caixa de base de carrers, per a drenatge i per a llit o reblert de canalitzacions de serveis o sanejament, formigó i asfalt.

Proveïment d’àrids naturals i àrids reciclats:

Sauló garbellat, Graveta de sauló, Sorra de molí, Sorra rentada, Tot-u, Terres, Gresa de tall, Tot.u.A i Tot.u.B Reciclat, Subbase Reciclat, Graves de formigó i Matxuca àrid reciclat. 

Oferim la venta a granel o sacs i el transport a obra d’àrids per jardineria i per construcció.
Les principals aplicacions son:

 • Pedra per la construcció de rocalles i esculleres
 • Pedra per la construcció de mur de pedra, pedra per mur de gabions
 • Àrid per Terraplens i reblerts
 • Àrid per Drenatges
 • Sorres, gravetes i graves, per bases i subbases.
 • Sorres, gravetes i graves, per formigons o prefabricats.
 • Àrid per la construcció o reparació de camins, carreteres, carrers, places, jardins.

Pavimentació:

Paviments de terra estabilitzada:

 • Sistemes certificats SAULO SOLID i TERRA SOLIDA.
  Més informació.

Paviments de formigó:

 • Tenyit en gruix – acolorit en massa.
 • Decapat.
 • Amb els àrids de colors seleccionats.

Paviments d’aglomerat asfàltic:

 • Equip d’asfalt pròpi.
 • Nous carrrers i reparacions.

  Pavimentació amb prefabricats:
 • LLamborda, Panot i més.