Skip to content Skip to footer
Activitats per sectors

Entitats Urbanístiques de Conservació, Col·laboració i Compensació

L’empresa MASSACHS Obres i Paisatge s’ha especialitzat en col·laborar amb aquestes entitats per oferir-los una oferta global de les obres a desenvolupar.
Realitzem la totalitat dels serveis que necessiten oferint un sol únic interlocutor i responsable pel seu projecte.

 • Col·laborem en la redacció del projecte i en la petició d’assessorament a les companyies concessionàries de serveis.
 • Estudiem econòmicament el projecte i establim les possibilitats variants.
 • Solucionem les dificultats que apareixen en el moment de portar a terme la recepció de les obres per part de la administració.
 • Podem intervenir des de la fase de redacció projecte, a l’execuió de les obres, com també realitzem treballs de manteniment i conservació o reparacions.
 • Aportem la nostre experiència de més de 65 anys en l’obra pública i privada.
Ens comprometem a mantenir preus, terminis i qualitats amb aportació de garanties econòmiques suficients i acceptar penalitzacions per contractes, en cas de no mantenir el ritme d’obra previst al pla quinzenal.

Alguns dels serveis que poden ser del vostre interès:

Tipus d’entitats urbanístiques col·laboradores:

 • Les Juntes de Compensació, com a agrupació de propietaris que té per objectiu impulsar el procés urbanístic en planejaments de caràcter privat, amb la funció principal d’urbanitzar l’àmbit.
 • Les Associacions Administratives de Cooperació formades per propietaris d’àmbits amb l’objectiu de col·laborar amb l’Administració en el supòsit que la iniciativa del planejament i la gestió correspongui a l’Administració actuant.
 • Les Juntes de Conservació formades pels propietaris que tenen el deure de conservar i mantenir les obres d’urbanització ja acceptades per l’Ajuntament.
 • Les Juntes de Concertació es regeixen, quant al seu funcionament, per les regles que fixi el seu document constitutiu, i actuen de conformitat amb el que es disposi en les bases per a la concertació aprovades per l’Administració urbanística actuant.
 • Els Apoderaments Especials substitueixen la Junta de Compensació en el cas que els propietaris hagin presentat un projecte de reparcel·lació voluntària i es posin d’acord per apoderar una persona per fer les funcions d’urbanització que correspondrien a la Junta de Compensació.
 • Les Entitats Urbanístiques Col·laboradores Provisionals estan formades per un mínim del 25% de propietaris dels terrenys a desenvolupar, amb la finalitat de redactar el planejament i els instruments necessaris per a la constitució definitiva de l’entitat, i per un termini màxim de tres anys.